boinq.media » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. boinq® is een rechtsvorm die zich ten doel stelt het helpen van werkgevers om hun authentieke verhalen te vinden, presenteren, opnemen en verspreiden ten behoeve van employer branding en werving.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van boinq®.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: boinq® en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen boinq® en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening (op afstand) waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie, waarbij boinq® zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van boinq® en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door boinq® en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende website ontwikkeling, webhosting en onderhoud, domeinregistratie, recruitment marketing, online marketing, zoekmachine marketing, sociale media marketing, podcast studioverhuur, podcast opnames, bedrijfsfilms productie, vacature publicaties, bedrijfsprofiel, advertentieruimte en online trainingen alsmede alle andere door boinq® ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Websites van boinq®, te raadplegen via boinq.com, boinq.marketing, boinq.studio, boinq.media en jobstories.radio.

Artikel 2 Identiteit van boinq®

1. boinq® is bij de KvK geregistreerd onder nummer 30200175 en draagt btw-identificatienummer 814016650B01. boinq® is gevestigd aan Sparrenheuvel 10 (3708 JE) te Zeist.
2. boinq® is per e-mail te bereiken via info@boinq.com of middels de Website boinq.com.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van boinq® en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met boinq® overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden

Artikel 4 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met boinq® via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
3. boinq® zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging (e-mail bevestiging).
4. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het afnemen/afrekenen van de Dienst.
5. Als boinq® een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. boinq® kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van boinq® dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij boinq® deze schriftelijk bevestigt.
7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door boinq®.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. boinq® zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. boinq® heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat boinq® niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
3. boinq® heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Bij het inschakelen van derden zal boinq® de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door boinq® worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan boinq® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan boinq® worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan boinq® zijn verstrekt, heeft boinq® het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat boinq® zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever boinq® hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. boinq® dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Rechten betreffende de geplaatste content

1. Voor Opdrachtgever is het mogelijk om een verscheidenheid aan content te leveren. Hierbij dient de Opdrachtgever rekening te houden met, bijvoorbeeld, nationaal en Europese regelgeving die zien op –maar niet beperkt tot – octrooi-, model- merk- en auteursrechtbescherming. boinq® kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval de door Opdrachtgever op een Website content in strijd is met nationale en Europese regelgeving die zien op merk- en auteursrechtbescherming.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de content die zij plaatsen op het online platform en stellen boinq® schadeloos ingeval van vorderingen van derden als gevolg van de door hen geplaatste content. Dit houdt in het bijzonder in schadeloosstelling voor eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3. boinq® is niet aansprakelijk voor enige schade aan de content en/of de opnames.
4. Op het moment dat de content door Opdrachtgever is aangeleverd, is boinq® niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de content.
5. boinq® staat niet garant voor de beschikbaarheid van de domeinnaam van registraties. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de gekozen domeinnaam nog beschikbaar is. boinq® is hier niet aansprakelijk voor.
a. boinq® bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor Opdrachtgever en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan boinq® hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
b. Indien een aangevraagde domeinnaam door Opdrachtgever niet meer beschikbaar is op het moment dat boinq® de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat Opdrachtgever de aanvraag indiende bij boinq® kan boinq® op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
c. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van boinq®, tenzij boinq® hierover registratieformulieren ontvangt. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart boinq® tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen boinq® en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Er kan sprake zijn van een aanvulling van de Overeenkomst als er bugs, storingen of iets dergelijks worden geconstateerd.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van boinq® op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen boinq® en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. boinq® is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat boinq® goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits boinq® Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is boinq® bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Als Opdrachtgever overschrijdende content plaatst op de platforms van boinq® zijn zij gerechtigd de content offline te halen en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden.
4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt voor de Diensten is boinq® gerechtigd het profiel offline te halen en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden.
5. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is boinq® gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. boinq® heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever dient vooraf te betalen voor Diensten van boinq®.
5. Betaling geschiedt via IDEAL, CreditCard, directe overboeking of automatische incasso. De factuur dient binnen 14 dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan boinq® mede te delen.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien boinq® besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Levering

1. De levering van de Dienst gaat op 1 (één) van de volgende manieren, afhankelijk van de Dienst:
a. Website Diensten worden gelanceerd en onderhouden
b. Marketing Diensten worden opgezet en uitgevoerd
c. Content Diensten worden aangeleverd en gedistribueerd
d. Platform Diensten worden gepubliceerd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. boinq® is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. boinq® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit.
3. boinq® is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van boinq®, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan boinq® om, als een door boinq® ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Ten aanzien van de verleende Diensten van boinq® geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. boinq® kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
5. boinq® is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
6. boinq® is nimmer aansprakelijk voor fouten die optreden tijdens een opname.
7. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor het ontstaan van schade aan de apparatuur (of anderszins eigendommen) van boinq® als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever.
boinq® is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
8. boinq® is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
9. Opdrachtgever vrijwaart boinq® voor aanspraken van derden, waaronder Klanten, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
10. Indien boinq® aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van boinq® met betrekking tot haar Diensten.
11. De aansprakelijkheid van boinq® is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien boinq® niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
12. boinq® is niet aansprakelijk voor aangeleverde/gepubliceerde content van anderen en eventuele schade die daaruit voortvloeit.
13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van boinq®.
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van boinq®, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) boinq® zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van boinq®, hackaanvallen in de systemen van boinq® of van derden, downtime in de systemen van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal boinq® overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die boinq® heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. boinq® kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. boinq® behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan boinq® van gegevens. Opdrachtgever zal boinq® vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
3. Opdrachtgever is niet toegestaan inbreuk te maken op de rechten van boinq® en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
4. Opdrachtgever is niet toegestaan de goede naam en/of de belangen van boinq® te schaden.
5. boinq® kan informatie en/of het profiel van Opdrachtgever verwijderen indien zij van mening is dat de informatie niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Algemene voorwaarden of wanneer die op enig andere wijze ongewenst is.
6. Alle elementen op de websites van boinq® zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van boinq®.

Artikel 16 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@boinq.com. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door boinq® in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

1. boinq® behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. boinq® zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen boinq® en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen boinq® en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.